ગુજરાત સહાય

ગુજરાત સહાય એ ચેરિટી ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનો પ્રયાસ છે જે ખરા અર્થમાં સખાવતી સંસ્થા છે. આપણે ભારતની 1 લી100% ચેરિટી વેબસાઇટ હોઈએ છીએ જે આપણા પ્રયત્નોથી આગળ વધેલી કોઈપણ પ્રવૃત્તિથી ફાયદો કરતી નથી

અમે શું કરીએ છીએ

ગુજરાત સહાય એ ચેરિટી ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનો પ્રયાસ છે જે ખરા અર્થમાં સખાવતી સંસ્થા છે.

પ્રવૃત્તિઓ

હર હર મહાદેવ ગ્રુપ

જીવંધરા વૃદ્ધાશ્રમ

નોંધણી વિગતો

ઇન્સ્ટાગ્રામ ફીડ